Bruksanvisning för certifierat utsäde

Minneslista för användare av certifierat utsäde

  1. Beställ utsädet i god tid. På så sätt får du det säkert och du drar nytta av förhandsbeställarens förmåner.
  2. Granska utsädesleveransen när den anländer. Meddela omedelbart leverantören om möjliga brister.
  3. Lagra utsädet rätt! Se till att utsädet är i ett lagerutrymme som är luftigt, torrt och har en passlig temperatur. Håll utsädet skilt från annan potatis. Kom ihåg hygienen vid hantering.
  4. Försäkra dig om den rätta groningsrekommendation från leverantören och sträva efter en optimal groning.
  5. Följ leverantörens instruktioner vad gäller betning och åtgärder för att motverka filtsjuka och silverskorv.
  6. Plantera utsädet med tanke på dess sortegenskaper. Plantera i uppvärmd, väl bearbetad jord. Se till att åkerskiftets näring och vattenhushållning är i skick.
  7. Se vid behov till bevattningen. Genomför växtskyddet, upptagningen och lagringen av potatisen med omsorg för att säkerställa en högkvalitativ skörd.

Varför lönar det sig att använda certifierat utsäde?

Utsädesodlare kan sin sak

Certifierad utsädespotatis produceras alltid på gårdar som specialiserat sig på odling av den. De har genomgått myndigheternas kontrollprocess och odlarna är skickliga yrkesmän. För odlingen har man valt de områden och åkerskiften som bäst lämpar sig för utsädespotatis. Utsädespotatispackerierna måste ha ett giltigt förpackningstillstånd som beviljats av myndigheterna.

Certifierat utsäde är alltid granskat och övervakat

Kvaliteten på stamutsäde som används i odlingen av utsädespotatis säkerställs genom myndighetskontroller. På utsädespotatisodlingarna görs under växtperioden 1-2 odlingskontroller, vid vilka man granskar sortäktheten och sjukdomar. För utsädespotatispartierna gör man därtill under vintern officiella laboratorieundersökningar under vilka man undersöker ljus ringröta och virussjukdomar. I lagringskontrollerna får partierna inte innehålla mer mylla eller skräp, torr- eller blötröta, mekaniska eller fysiologiska fel eller potatisskorv än de tillåtna gränserna. Därtill granskas partiernas sorteringsstorlek. Företagens egenkontroll kompletterar myndighetskontrollen.

Riskhantering och kostnadseffektivitet

Genom långvarigt samarbete mellan köpare och säljare är det möjligt att få efterfrågan och utbudet av utsädespotatis att mötas. Ifall man beställer utsäde för sent kan man bli utan högkvalitativt utsäde, vilket betyder att potatisproduktionens kvalitetskedja bryts redan före planteringen. Genom att varje år köpa utsädet från en leverantör av utsädespotatis undanskaffar man riskerna med skötseln av utsädet från den egna gården. Därtill tilkommer inga lagrings- och hanteringskostnader för TOS-utsäde, (TOS=tilan oma siemen = gårdens eget utsäde), och ordlings- och lagringsutrymme befrias för produktiv användning.

Utsädespotatiskedjan utför utvecklingsarbete för en bättre produkt

Utsädespotatishusen har förbundit sig att utveckla sin verksamhet. Aktörerna inom branschen deltar i flera utvecklingsprojekt. Kundinriktning hör till ett av de gemensamt godkända målen.

Reklamationspraxisen som skydd för köparen

Köp av certifierat utsäde grundar sig på avtalsvillkoren för utsädeshandeln. Köparen måste granska produkterna omedelbart efter leverans. En skriftlig reklamation gällande en minskning av produkten eller en utvändig skada ska omedelbart göras till försäljaren. I annat fall ska en skriftlig reklamation göras inom sju dagar från det att ett fel uppstått, dock senast 30 dagar från det att produkten levererats eller avhämtats. En skriftlig reklamation om växtbeståndet från planterad utsädespotatis ska göras till försäljaren senast före slutet av påföljande augusti månad efter leveransen. Reklamationen ska göras genom att fylla i reklamationsblanketten som godkänts av Siemenkauppiaitten Yhdistys och till den ska bifogas ett skriftligt utlåtande från en av Livsmedelsverket bemyndigad granskare. Information om certifierat utsäde, lagen om handel med utsäde och avtalsvillkoren för utsädeshandel finns på adressen