Siemenkauppiaitten Yhdistys ry:n yleiset siemenperunakaupan sopimusehdot

Lataa oheinen teksti pdf-tiedostona

1. Yleistä

Yleiset Sopimusehdot on tarkoitettu käytettäväksi siemenperunan toimituksissa Suomessa. Selvyyden vuoksi todetaan, että Yleisissä Sopimusehdoissa ei ole määritelty sadon mahdollista käyttöä virallisessa siemenperunan tuotannossa, vaan siitä on sovittava erikseen.

2. Määritelmät

 • Kauppasopimus: Kauppasopimus tai myyjän ostajan tilauksen perusteella antama tilausvahvistus.
 • Myyjä: Siemenperunan myyjä.
 • Ostaja: Siemenperunan ostaja ja/tai loppukäyttäjä.
 • Pakkaaja: Vakuustodistuksessa ilmenevä siemenperunan pakkaaja.
 • Tuote: Siemenkauppalain (728/2000) ja sen nojalla annetuissa Maa- ja metsätalousministeriön asetuksissa määriteltävä siemenperuna.

3. Käyttö

Näitä sopimusehtoja sovelletaan, mikäli osapuolet ovat siitä kirjallisesti tai muulla tavalla sopineet. Mikäli ehdoista poiketaan, siitä on sovittava kirjallisesti.

4. Hinta

Siemenperunan hinta ja mahdollinen hinnan muutosperuste sovitaan Kauppasopimuksessa.

5. Maksuehdot

Maksuehdot sovitaan Kauppasopimuksessa. Myyjällä on oikeus periä Ostajalta viivästyneille suorituksille viivästyskorkoa voimassaolevan Korkolain mukaan. Lisäksi Myyjällä on oikeus veloittaa Ostajalta perintäkulut. Jos on otaksuttavissa, että Ostajalla ei ole maksujen suoritusvalmiutta, Myyjä on oikeutettu pyytämään Ostajalta ennakkosuoritusta toimitettavista tuotteista. Mikäli Ostaja ei suorita Myyjän pyytämää ennakkomaksua, Myyjällä on oikeus purkaa sopimus joko kokonaan tai osittain. Tällaisissa tapauksissa katsotaan suorittamattomat laskut aikaisemmista toimituksista heti erääntyneiksi.

6. Tarjous

Myyjä ilmoittaa tarjouksen voimassaoloajan tarjouksessaan. Tarjouksen perusteella Kauppasopimus syntyy, kun Ostaja on hyväksynyt Myyjän tekemän tarjouksen. Mikäli Myyjä ei ole antanut tarjousta, Kauppasopimus syntyy Ostajan tilauksen perusteella, kun Myyjä vahvistaa tilauksen tai toimittaa Tuotteen.

7. Tilaus

Myyjä antaa Ostajan kirjalliseen tilaukseen kirjallisen tilausvahvistuksen. Puhelimitse annettujen tilausten perusteella tehtävien toimitusten oikeellisuudesta Myyjä vastaa vain, mikäli Ostajalta saapuu kirjallinen tilaus vähintään kaksi (2) viikkoa ennen aiottua toimitusajankohtaa.

8. Toimitusaika

Toimitusaika määritellään kauppasopimuksessa. Mahdollisista toimitusajan muutoksista sovitaan kirjallisesti.

9. Toimitusehdot

Toimitusehdot ja siemenperunan toimituksessa käytettävä pakkaustapa määritetään kauppasopimuksessa. Mahdollisista muutoksista tulee sopia kirjallisesti.

10. Toimitustapa ja Vakuutukset

Tuotteet toimitetaan Ostajan lukuun ja kustannuksella yleisiä kuljetusmuotoja käyttäen Myyjän harkinnan mukaan ellei toisin ole sovittu. Mikäli Ostaja haluaa itse noutaa Tuotteet tai haluaa valita kuljetusmuodon, on siitä kirjallisesti sovittava. Kaikki toimitukset vakuutetaan Ostajan kustannuksella, ellei toisin ole sovittu. Myyjä perii kuljetus- ja käsittelykulut sekä vakuutusmaksut Ostajalta laskun yhteydessä. Myyjä ei vastaa virheistä, jotka ovat aiheutuneet Ostajan toimesta tapahtuneesta väärästä varastoinnista, käytöstä, istutuksesta, sadon korjauksesta, väärinkäytöksistä, laiminlyönneistä tai onnettomuuksista. Tuotteen ominaisuuksien osalta Myyjän vastuu rajoittuu annettuihin tietoihin. Tuotteet, joista on annettu Ostajalle korvaus ja hyvitetyt Tuotteet ovat Myyjän omaisuutta ja Ostajan on annettava ne takaisin Myyjän pyytäessä.

11. Toimitus

Tuotteet katsotaan toimitetuksi, kun toimitus on lähtenyt Myyjän ilmoittamasta tai yhteisesti sovitusta pakkaamosta tai varastosta Ostajalle. Milloin Ostajan tai tämän edustajan on sovittu noutavan Tuotteet, katsotaan ne toimitetuksi, kun Ostajalle on ilmoitettu Tuotteiden olevan valmiita noudettavaksi. Ostajalla ei ole oikeutta kieltäytyä vastaanottamasta toimitusta tai osatoimitusta, ellei asiasta ole kirjallisesti toisin sovittu. Toimituksen viivästyksestä, viivästyksen syystä ja arvioidusta uudesta toimituspäivästä Myyjä on velvollinen ilmoittamaan ostajalle viipymättä. Toimituksen viivästyessä Ostajasta johtuvasta syystä Myyjä ei ole vastuussa Tuotteen kostumisesta, kostumisen mahdollisesti aiheuttamista sieni- ja bakteeritautivahingoista, eikä muista mahdollisista siemenarvoa heikentävistä tekijöistä. Toimituksen viivästyessä Myyjästä johtuvasta syystä Myyjä toimittaa viivästyneen toimituksen tai osatoimituksen omalla kustannuksellaan.

12. Nouto

Noutokaupassa Ostaja on velvollinen noutamaan tuotteet sovittuna noutoajankohtana. Ostajan viivästyessä sovitusta noutoajankohdasta Myyjä ei takaa ostajalle koko toimituksen saatavuutta. Myyjällä on tällöin oikeus myös osatoimitukseen. Noudon viivästyessä Myyjällä on oikeus halutessaan varastoida tuotteet Ostajan kustannuksella.

13. Reklamaatio

Ostajan on huolellisesti tarkistettava Tuotteet välittömästi toimituksen jälkeen. Tuotteen vähentymistä tai ulkoisesti havaittavissa olevaa vahingoittumista koskeva kirjallinen reklamaatio tulee tehdä välittömästi myyjälle. Muissa tilanteissa kirjallinen reklamaatio on tehtävä seitsemän (7) päivän kuluessa virheen ilmenemisestä, kuitenkin viimeistään 30 päivän kuluessa toimituksesta taikka Tuotteen noutamisesta. Siemenperunalla istutetusta kasvustosta on tehtävä kirjallinen reklamaatio Myyjälle viimeistään toimitusta seuraavan elokuun loppuun mennessä. Reklamaatio on tehtävä Siemenkauppiaitten Yhdistyksen hyväksymällä reklamaatiolomakkeella oheistettuna Ruokaviraston (ent. Evira) valtuuttaman tarkastajan laatimalla kirjallisella lausunnolla.

Kirjallisesta reklamaatiosta on ilmettävä seuraavat tiedot:

 • reklamaation perusteltu syy
 • tavaranimike ja määrä
 • selvitys Kauppasopimuksesta esim: kopio
 • Ruokaviraston valtuuttaman tarkastajan kirjallinen lausunto reklamaation kohteena olevasta tuotteesta.

Ruokaviraston valtuuttaman tarkastajan antaman lausunnon tulee sisältää vähintään seuraavat tiedot:

Reklamoijan yleistiedot

 • Viljelijän nimi
 • Osoite
 • Puh. nro
 • Y-tunnus

Siemenerän tiedot (Reklamaatioon liitettävä yksi vakuustodistus)

 • Kauppaerä
 • Luokka
 • Lajike
 • Toimitettu kilomäärä
 • Koko
 • Pakkausmuoto
 • Pakkaamon nimi
 • Siemenen markkinoija

Toimitustiedot

 • Sovittu noutopäivä
 • Toteutunut noutoajankohta
 • Toimituksen mahdollisen viivästymisen syy
 • Kuljetusmuoto ( oma, rahti, ym.)
 • Kuljetusajan olosuhteet
 • Vastaanottopäivä

Vastaanotetun siemenerän kunto

 • Yleiskunto ( Kostuneisuus, Itäneisyys, muut huomiot)
 • Reklamaation syy (paino- % virhettä mukuloissa)
 • Siemenperunan varastointi ja käsittely tilalla ( idätys, peittaus, välivarastointimuoto ja -paikka )

Kasvukausi

 • Istutuspäivä ja tapa
 • Lannoitus ( N, P, K, Ca)
 • Versolaikkuhavainnot ennen kukintaa
 • Kasvinsuojeluaineiden käyttö (valmisteet ilmoitettava) kasvukaudella kg/ ha tai l/ha
 • Kasvukauden kosteusolosuhteet ( Kastelu ja voimakkaat sateet)

Kasvustohavainnot

 • Lajikkeen pinta-ala kasvulohkolla
 • Bakteeritaudit ( kpl/ha ja % / ha)
 • Sienitaudit ( kpl/ha ja %/ha)
 • Havaintopäivämäärä
 • Tuleentumisaste
 • Havainnot muista kasvustohäiriöistä
 • Tarkastuksen tekijä

Palautukset (Kohdan 15. palautustapauksissa)

 • Palauttamisen syy
 • Kenen kanssa palauttamisesta on sovittu
 • Myyjän lähetysluettelo ja/tai laskun numero
 • Toivomus toimenpiteestä (vaihto, hyvitys, tms.).

Ostajan sekä Ruokaviraston valtuuttaman tarkastajan allekirjoittama, päivätty reklamaatiolomake tulee palauttaa vakuustodistuksen kera siemenen Myyjälle. Mikäli Ostaja ei ilmoita virheestä ohjeiden mukaisesti ja määräaikojen kuluessa, hän menettää oikeutensa esittää vaatimuksia sen perusteella. Kuljetuksen aikana vahingoittuneesta tuotteesta on Ostajan viipymättä tehtävä ilmoitus tavaran kuljettajalle ja Myyjälle.

14. Myyjän tarkastusoikeus väitetyssä virhetilanteessa

Myyjällä tai tämän edustajalla on halutessaan oikeus tarkastaa reklamaation kohteena olevat tuotteet. Ostajalla on velvollisuus sallia tarkastus arkipäivänä kello 08.00 – 17.00 välisenä aikana Myyjän ilmoitettua tarkastuksesta viimeistään edellisenä päivänä. Mikäli Myyjän tarkastus estyy Ostajasta johtuvasta syystä, Myyjä vapautuu virhevastuusta.

15. Palautukset

Ostajalla on oikeus palauttaa Tuotteet taikka osa niistä ainoastaan seuraavissa tilanteissa:

 • Toimitus ylittää Kauppasopimuksen mukaisen määrän, jolloin Ostajalla on oikeus palauttaa ylittävä määrä
 • Tuote on virheellinen.

Palautusta ei hyväksytä, jos Ostaja, Ostajan henkilökunta, Ostajan varastointi tai muu Ostajan vastuulla toimiva taho on aiheuttanut vahinkoa Tuotteelle. Palautettavan tavaran on oltava Myyjän hyväksymällä tavalla pakattu, ja sen mukana on oltava Siemenkauppiaitten Yhdistyksen hyväksymä reklamaatiolomake asiaa koskevilta osin täytettynä. Virheen laatu ja reklamaatiomenettely on määritelty kohdassa 13. Reklamaatio.

16. Omistusoikeus ja Vahingonvaara

Omistusoikeus toimitettuun Tuotteeseen siirtyy Ostajalle, kun kauppahinta on täysin maksettu. Vahingonvaara siirtyy Ostajalle toimituksen tapahduttua kohdan 11. Toimitus mukaisesti taikka Ostajan noudettua Tuotteet kohdan 12. Nouto mukaisesti, vaikka omistusoikeus ei vielä olisikaan siirtynyt ostajalle.

17. Välillinen vahinko

Sopimusrikkomuksen tapahtuessa Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan välillisiä vahinkoja.

18. Vastuu Tuotteen vahinkoa tuottavista ominaisuuksista (tuotevastuu)

Myyjä ei vastaa Tuotteen henkilöille eikä kiinteälle tai irtaimelle omaisuudelle aiheuttamasta vahingosta, mikäli Myyjää ei tuotevastuun perusteella lainvoimaisesti velvoiteta suorittamaan korvausta.

19. Ylivoimainen este

Seuraavat tapaukset vapauttavat sopimuksen täytäntöönpanosta, mikäli ne sattuvat sen jälkeen, kun sopimus on tehty, ja estävät sen täydellisen toteuttamisen: Poikkeukselliset luonnonolot, työselkkaus ja muu tapaus kuten tulipalo, sota, liikekannallepano tai ennakoimattomat kutsunnat vastaavassa laajuudessa, takavarikointi, ulosmittaus, valuuttasäännöstely, vallankumous, kuljetuskaluston vähyys, yleinen tavaravähyys, supistukset voimataloudessa sekä alihankinnoissa tapahtuvat vikatoimitukset tai myöhästymiset sellaisissa toimituksissa yllä mainittujen seikkojen vuoksi silloin, kun osapuolet eivät voi niihin vaikuttaa. Osapuoli, joka tahtoo vedota johonkin yllämainituista kohdista on velvollinen ilmoittamaan välittömästi kirjallisesti toiselle osapuolelle esteestä sekä sen päättymisestä. Mikäli sopimuksen täytäntöönpano sovittuun aikaan on mahdotonta yllämainittujen kohtien vuoksi, voi kumpikin osapuoli kirjallisesti irtisanoa sopimuksen välittömin vaikutuksin. Mikäli Kauppasopimuksessa ei ole toisin sovittu, Myyjä pidättää oikeuden osatoimituksiin. Jokainen sellainen osatoimitus katsotaan erillisesti toimitetuksi, eikä liity muihin osatoimituksiin.

20. Erimielisyydet

Näiden yleisten sopimusehtojen tulkinnasta johtuvat erimielisyydet ratkaistaan, ellei toisin ole sovittu, Myyjän kotipaikan käräjäoikeudessa.

21. Sovellettava laki

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.