Siemenkauppiaitten Yhdistys ry:s allmänna avtalsvillkor för utsädespotatishandel


1. Allmänt

De allmänna avtalsvillkoren är avsedda att användas för leveranser av utsädespotatis i Finland. För tydlighetens skull konstateras det att de allmänna avtalsvillkoren inte innehåller bestämmelser om möjligheten att använda skörden för officiell produktion av utsädespotatis, utan om detta måste skilt överenskommas.

2. Definitioner

Köpekontrakt: Köpekontraktet eller beställningsbekräftelse som försäljaren gett baserat på köparens beställning.
Försäljare: Försäljaren av utsädespotatisen.
Köpare: Utsädespotatisen köpare och/eller slutanvändare.
Packare: Packaren av utsädespotatisen som framgår av garantibeviset.
Produkt: Utsädespotatis såsom definierat i lagen om handel med utsäde (728/2000) och de förordningar som Jord- och skogsbruksministeriet utfärdat på basis av lagen.

3. Bruk

Dessa avtalsvillkor tillämpas ifall parterna skriftligen eller på annat sätt avtalat om det. Ifall man avviker från villkoren måste man skriftligen komma överens om det.

4. Pris

Priset på utsädespotatisen och eventuella grunder för förändring av priset avtalas om i Köpekontraktet.

5. Betalningsvillkor

Betalningsvillkoren avtalas om i Köpekontraktet. Försäljaren har rätt att utkräva dröjsmålsränta från Köparen för försenade betalningar enligt den gällande Räntelagen. Därtill har Försäljaren rätt att debitera Köparen för indrivningskostnader. Om det kan antas att Köparen inte är förmögen att betala har Försäljaren rätt att kräva Köparen på en förskottsprestation för produkterna som ska levereras. Ifall Köparen inte betalar förskottsprestationen som Försäljaren krävt har Försäljaren rätt att häva avtalet antingen i sin helhet eller delvis. I sådana fall anses obetalda räkningar från tidigare leveranser omedelbart vara förfallna.

6. Erbjudande

Försäljaren meddelar hur länge erbjudandet är i kraft i samband med erbjudandet. På basis av erbjudandet uppstår Köpekontraktet då Köparen godkänner erbjudandet som Försäljaren gjort. Ifall Försäljaren inte har gjort ett erbjudande uppstår Köpekontraktet på basis av Köparens beställning då Försäljaren bekräftar beställningen eller levererar Produkten.

7. Beställning

Försäljaren ger Köparen en skriftlig beställningsbekräftelse på en skriftlig beställning. Försäljaren ansvarar för riktigheten i leveranser som beställts via telefon enbart ifall Köparen skickar en skriftlig beställning minst två (2) veckor före den avsedda leveranstidpunkten.

8. Leveranstid

Leveranstiden fastställs i köpekontraktet. Om eventuella förändringar i leveranstiderna avtalas skriftligen.

9. Leveransvillkor

Leveransvillkoren och packningsformen som används i leveransen av utsädespotatisen fastställs i köpekontraktet. Om eventuella förändringar ska avtalas skriftligen.

10. Leveransmetod och Försäkringar

Produkterna levereras till Köparen på dennes bekostnad genom att använda allmänna färdmedel enligt Försäljarens omdöme, om inte annat avtalats. Ifall Köparen själv vill avhämta Produkterna eller vill välja transportmetoden, ska om detta avtalas skriftligen. Leveranserna försäkras på Köparens bekostnad, ifall annat inte avtalas. Försäljaren tar ut leverans- och hanteringskostnader samt försäkringsavgifter av Köparen i samband med fakturan. Försäljaren ansvarar inte för fel som orsakats av Köparen, såsom dålig lagring, bruk, plantering, skörd, missbruk, försummelse eller olycksfall. Vad gäller Produktens egenskaper begränsas Försäljarens ansvar till den information som getts. De Produkter som Försäljaren ersatt Köparen för och kompenserade Produkter är Försäljarens egendom och Köparen är skyldig att returnera dem på Försäljarens begäran.

11. Leverans

Produkterna anses vara levererade när leveransen har lämnat packeriet eller lagret som Försäljaren meddelat om eller som man gemensamt kommit överens om och är på väg till Köparen. Ifall man har kommit överens om att Köparen eller dennes representant avhämtar Produkterna, anses de levererade när Köparen har meddelats att Produkterna är redo att avhämtas. Köparen har inte rätt att vägra att ta emot leveransen eller delleveransen ifall man inte separat skriftligen avtalat om saken. Försäljaren är skyldig att utan dröjsmål meddela köparen ifall leveransen blir försenad, om orsaken till förseningen och om den beräknade nya leveransdagen. Ifall leveransen blir försenad av en orsak som beror på Köparen är Försäljaren inte ansvarig för att Produkten blir fuktig, eller för eventuella svamp- eller bakteriesjukdomsskador som orsakats av fukten, eller andra faktorer som eventuellt försämrar utsädets värde. Ifall leveransen blir försenad av en orsak som beror på Försäljaren levererar Försäljaren den försenade leveransen eller delleveransen på egen bekostnad.

12. Avhämtning

Vid hämtningsköp är Köparen skyldig att avhämta produkterna vid den överenskomna hämtningstidpunkten. Ifall Köparen kommer för sent för att avhämnta produkten garanterar Försäljaren inte att hela leveransen är tillgänglig. Försäljaren har i detta fall också rätt till delleverans. Ifall avhämtningen blir försenad har Försäljaren rätt att lagra produkterna på Köparens bekostnad.

13. Reklamation

Köparen måste noggrant granska Produkten omedelbart efter leverans. En skriftlig reklamation gällande en minskning av produkten eller utvändig skada ska omedelbart göras till försäljaren. I annat fall ska en skriftlig reklamation göras inom sju dagar från det att ett fel uppstått, dock senast 30 dagar från det att Produkten levererats eller avhämtats. En skriftlig reklamation om växtbeståndet från planterad utsädespotatis ska göras till Försäljaren senast före slutet av påföljande augusti månad efter leveransen. Reklamationen ska göras genom att fylla i reklamationsblanketten som godkänts av Siemenkauppiaitten Yhdistys och till den ska bifogas ett skriftligt utlåtande från en av Livsmedelsverket bemyndigad granskare.

Av en skriftlig reklamation ska följande information framkomma:
motiverad orsak till reklamationen
varubeteckning och mängd
utredning om Köpekontraktet t.ex: kopia
skriftligt utlåtande om produkten som reklamationen gäller från en av Livsmedelsverket bemyndigad granskare.
Utlåtandet från Livsmedelsverkets bemyndigade granskare ska innehålla minst följande information:
Allmän information om reklameraren
- Odlarens namn
- Adress
- Tfn nr
- FO-nummer
Information om utsädespartiet (Ett garantibevis ska bifogas reklamationen)
- Handelsparti
- Klass
- Sort
- Levererad mängd i kilogram
- Storlek
- Packningsform
- Packeriets namn
- Utsädets marknadsförare

Leveransinformation
- Överenskommen avhämntningsdag
- Verkställd avhämtningstidpunkt
- Eventuell orsak till att leveransen försenats
- Transportmetod (egen, frakt, m.m.)
- Omständigheter under transporten
- Dag som leveransen mottogs

I vilket skick det mottagna partiet utsäde var
- Allmän kondition (Fuktighet, grodd, andra anmärkningar)
- Orsaken till reklamationen (%-fel i knölarnas vikt)
- Lagringen och behandlingen av utsädespotatisen på gården (groning, betning, mellanlagringsform och –plats)
Växtperiod
- Planteringsdag och metod
- Gödsling ( N, P, K, Ca)
- Observationer av filtsjuka före blomning
- Bruk av växtskyddsmedel (måste meddela preparat) under växtperioden kg/ ha eller l/ha
- Fuktighetsförhållanden under växtperioden (Bevattning och kraftiga regn)

Växtlighetsobservationer
- Arean för sortens planteringsområde
- Bakteriesjukdomar (st/ha och % / ha)
- Svampsjukdomar (st/ha och %/ha)
- Datum för observation
- Mogningsgrad
- Observationer om andra växtlighetsfel
- Granskare
Returnering (i returneringar enligt punkt 15)
- Orsaken till returnering
- Vem man kommit överens med om returneringen
- Försäljarens följesedel och/eller fakturans nummer
- Önskemål gällande åtgärd (byte, ersättning e.d.)

Reklamationsblanketten som undertecknats och daterats av Köparen och av Livsmedelsverkets bemyndigade granskare ska återlämnas jämte garantibeviset till utsädets Försäljare. Ifall Köparen inte meddelar om felet enligt instruktionerna och inom utsatt tid förlorar han eller hon rätten att göra krav utgående från dem. Om en produkt skadats under transporten ska Köparen utan dröjsmål meddela varans förare och Försäljaren.

14. Försäljarens rätt till granskning i fall av omstritt fel

Försäljaren eller dennes representant har ifall han eller hon så önskar rätt att granska produkterna som reklamationen gäller. Köparen är skyldig att tillåta en granskning på vardagar mellan kl 08.00 – 17.00 då Försäljaren meddelat om granskningen senast dagen innan. Ifall Försäljarens granskning hindras av en orsak som beror på Köparen befrias Försäljaren från ansvar för fel.

15. Returnering

Köparen har rätt att returnera Produkterna eller en del av dem enbart i följande fall:
Leveransmängden är större än mängden som angetts i Köpekontraktet, i vilket fall Köparen har rätt att returnera den överskridande delen.
Produkten är felaktig.
Returneringen godkänns inte ifall Köparen, Köparens personal, Köparens lagring eller en annan instans som är på Köparens ansvar har förorsakat skada på Produkten. Varan som returneras ska vara packad på ett sätt som Försäljaren godkänner..En reklamationsblankett godkänd av Siemenkauppiaitten Yhdistys som ifyllts till de delar ärendet gäller ska bifogas. Felets art och reklamationsförfarandet har fastställts i punkt 13, Reklamation.

16. Äganderätt och Skaderisk

Äganderätten för den levererade Produkten överförs till Köparen när köpesumman betalats till fullo. Skaderisken överförs till Köparen när leveransen skett enligt punkt 11. Leverans eller då Köparen avhämtat Produkterna enligt punkt 12. Avhämtning, även om äganderätten inte ännu har överförts till köparen.

17. Indirekt skada

I fall av avtalsbrott är Försäljaren inte skyldig att ersätta indirekta skador.

18. Ansvar för egenskaper i Produkten som orsakar skada (produktansvar)

Försäljaren ansvarar inte för skada som Produkten förorsakat personer eller fast eller lös egendom om Försäljaren inte på grund av produktansvaret enligt lagen är skyldig att betala ersättning.

19. Force majeure

Följande fall befriar parterna från att slutföra avtalet, ifall de sker efter att avtalet ingåtts och förhindrar att avtalet genomförs fullständigt: Exceptionella naturförhållanden, arbetskonflikt eller en annan situation såsom brand, krig, mobilisering eller oförutsägbara uppbåd i motsvarande utsträckning, beslagtagning, utmätning, valutareglering, revolution, avsaknad av transportmedel, allmän knapphet av produkten, inskränkning av energiekonomin, samt i fall då underleverantörer levererat fel eller leveransen blivit försenade på grund av ovan nämnda orsaker, då parterna inte kan påverka händelseförloppet. Parten som vill åberopa en av ovan nämnda punkter är skyldig att omedelbart skriftligen meddela den andra parten om förhindret och om när förhindret upphör. Ifall det visar sig omöjligt att genomföra kontraktet inom den överenskomna tiden på grund av ovannämnda orsaker, kan någondera parten skriftligen säga upp kontraktet med omedelbar verkan. Ifall annat inte avtalats i Köpekontraktet har Försäljaren rätt till delleveranser. Varje dylik delleverans räknas som separat levererad, och anknyter inte till andra delleveranser.

20. Meningsskiljaktigheter

Meningsskiljaktigheter vad gäller tolkningen av dessa avtalsvillkor löses, ifall annat inte avtalats, i tingsrätten på Försäljarens hemort.

21. Tillämpbar lagstiftning

På detta avtal tillämpas Finlands lag.